ஞானாலயா - புதுக்கோட்டை

www.gnanalaya-tamil.com

Sunday 19 October 2008

உதவும் நல்ல உள்ளங்கள் உதவலாம்.

அன்பினிற்குரிய நண்பர்களே !!

எனக்கு வந்த ஒரு மின்னஞ்சலை இத்துடன் இணைத்திருக்கிறேன் சென்னையில் உள்ள நண்பர்களை உதவுமாறு வேண்டுகிறேன்.

நன்றி

மின்னஞ்சல் :

Dear Friends,

Greetings from S. Mathew, Loyola College. Loyola College supports the education of 65 visually challenged students. I would kindly invite you to join hands with us to help the students with their 1st Semester exams which are due by November.

Exam Dates:

3rd – Nov to 18th Nov, 08. (Except on Sunday, 9th and 16th Nov.) Exam Time:

1st Secession 9.00 to 12.30pm 2nd Secession 1.00 to 4.30pm Exam Papers:

TL & FC – TAMIL PAPER
EL, SO, HT & EC – ENGLISH PAPER
CO & BU – COMMERCE PAPER
LH – Hindi Paper

Exam Venue:

Loyola College, MF – 01, Main Building 1st Floor, Nungambakkam, Chennai – 34

For any further clarifications, please contact

S. Mathew, Coordinator 9444223141
Email:
smathew27@gmail.com

NOTE: SUBJECT TITLE AND CODE NUMBER SEND VERY SOON.

Thanks & regards
S. Mathew

-- S. Mathew
Loyola College
Chennai – 600 034.
Ph: 9444 22 3141
ForwardSourceID:NT00003616
--------------------------------------------------------------------------
அன்புடன் ..... சீனா
http://cheenakay.blogspot.com/