ஞானாலயா - புதுக்கோட்டை

www.gnanalaya-tamil.com

Tuesday 3 June 2008

வைகையில் வந்திறங்கிய வள்ளல் அழகர்

ஐயிரண்டு அவதாரம் அவணியில் எடுத்த

அழகரவர் ஆடிவருவார் !

அரிதாரம் பூசிவரும் அன்பர்களின்

கூட்டத்திலே அழகரவர் ஆடிவருவார் !நான்மாடக் கூடலிலே திருமணமாம் !

நாள்தோறும் வீதியிலே தேர்வருமாம் !

அழகர்மலை அழகனவன் சீர்வருமாம் !

அதைக்காண கோடிசனம் ஊர்வருமாம் !வாராறு வாராறு மலையை விட்டு

வாராறு வாராறு அழகரவர் வாராறு !தங்கையவள் திருமணத்தை

தமையனவர் நடத்திவைக்க

தங்கக்குதிரையிலே வாராறு !

அடவாராறு அழகரவர் ! வாராறு !சித்திரையில் வைகறையில்

வைகைநதி பொன்கரையில்

பொற்பாதம் நனைக்க வாராறு !

அடவாராறு அழகரவர் ! வாராறு !தீவினைகள் அத்தனையும்

தீர்த்துவைக்க அழகரவர்

தீர்த்தங்கள் கொண்டு வாராறு !

அடவாராறு அழகரவர் !

வாராறு ! வாராறு !


http://www.imeem.com/people/opAOIMP/music/Epo8etQv/cheena3wave/

சீனா .... (Cheena)----------------------